Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu

ZAPRASZAMY

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Zabrzu

International Primary School in Zabrze

 

 1. Nabór uczniów do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Zabrzu odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.
 2. Zapisy są przyjmowane na podstawie Formularza Rekrutacyjnego, dostępnego w siedzibie Szkoły dostarczonego osobiście do Sekretariatu Szkoły lub na podstawie e-formularza Rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.miedzynarodowaszkola.eu /www.internationalschool.net.pl.
 3. Uczeń klasy I zostaje objęty procesem rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia kryteriów wiekowych przewidzianych w aktualnych rozporządzeniach MEN.
 4. Szczegółowy terminarz spotkań rekrutacyjnych dostępny jest na stronie internetowej www.miedzynarodowaszkola.eu / www.internationalschool.net.pl
 5. Kandydat zobowiązany jest do przestrzegania następujących procedur rekrutacyjnych:

- uzyska pozytywny wynik testu dojrzałości szkolnej przeprowadzony przez Szkołę ( kl. I),

- przejdzie pozytywnie rozmowę rekrutacyjną  z Dyrektorem Szkoły

 1. W sytuacji, gdy liczba przewidzianych miejsc w nowotworzonych klasach będzie mniejsza niż liczba kandydatów, którzy uzyskają pozytywny wynik w procesie rekrutacyjnym i/lub na egzaminach wstępnych - do Szkoły przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskają kolejne najwyższe wyniki, aż do wyczerpania się wolnych miejsc. Pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rezerwową. W przypadku, gdy wielu kandydatów otrzyma taki sam wynik w procesie rekrutacji, o przyjęciu dziecka do szkoły będą decydowały wyniki na świadectwie ukończenia klasy programowo niższej.
 2. Minimalna ilość uczniów stanowiąca podstawę do otwarcia oddziału klasowego wynosi 8 osób.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje rodzeństwu uczniów Szkoły, dzieciom pracowników Szkoły oraz absolwentom Językowej Akademii Przedszkolaka „Magic Fairyland” (dot. kl. I)
 4. Do pozostałych klas prowadzony jest nabór uzupełniający, w zależności od liczby wolnych miejsc.
 5. Do klas II-VIII może zostać przyjęty uczeń, który:

- posiada świadectwo ukończenia klasy programowo niższej,

- uzyska pozytywne zaliczenie testów sprawdzających wiadomości i umiejętności z wiodących przedmiotów (kl. II-III – edukacja wczesnoszkolna i języka angielski; kl. IV-VIII – języka polski, matematyka i język angielski).

 1. O terminie spotkań rekrutacyjnych do klas II-VIII Sekretariat /Biuro Rekrutacji powiadamia telefonicznie lub mailowo Rodziców/Prawnych Opiekunów (cały rok – od poniedziałku do piątku).
 2. Dyrektor szkoły odbywa rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami ubiegającymi się o przyjęcie dziecka do szkoły. Terminy rozmów są ustalane telefonicznie lub mailowo przez pracownika Sekretariatu Szkoły / Biura Rekrutacji.
 3. O przyjęciu bądź odrzuceniu kandydata do Szkoły, Szkoła informuje rodziców/prawnych opiekunów telefonicznie lub/i drogą mailową.
 4. Opłata wpisowa wynosi 800zł i przeznaczona jest na przygotowanie miejsca dla ucznia w Szkole, m.in. wyposażenie w narzędzia do realizacji programu e-uczeń.
 5. Po zakwalifikowaniu ucznia rodzice/prawni opiekunowie dziecka, podpisują ze Szkołą umowę o świadczenie usług edukacyjnych i wpłacają wpisowe na konto Szkoły. Niewpłacenie wpisowego w terminie przewidzianym w umowie o świadczenie usług edukacyjnych, będzie traktowane jako rezygnacja z usług świadczonych przez  Szkołę. Na zwolnione miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy rezerwowej.


W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×